25 sierpnia 2018

Zasady funkcjonowania Komisji

Załącznik nr 2 do  Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy nr 4/07 z dnia 10.06.2007 roku.

 

Instrukcja wewnętrzna

Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR

 

Rozdział I – Przepisy ogólne

 

Art. 1

 1. Komisja Harcmistrzowska Organizacji Harcerzy ZHR, zwana dalej „Komisją” jest powoływana rozkazem Naczelnika Harcerzy na początku jego kadencji, na dwa lata. Komisja jest rozwiązywana ostatnim rozkazem Naczelnika w jego kadencji. Naczelnik może w czasie kadencji dokonywać zmian składu Komisji.
 2. W skład Komisji wchodzą instruktorzy ZHR w stopniu harcmistrza.
 3. Członkowie Komisji noszą emblemat Komisji na prawej kieszeni bluzy mundurowej. Wzór emblematu Komisji stanowi załącznik do niniejszych „Zasad funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR”.

 

Art. 2

 1. Naczelnik mianuje Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.
 2. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:
 1. organizowanie pracy Komisji i prowadzenie posiedzeń Komisji;
 2. reprezentowanie Komisji na forum Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w tym także na odprawach Głównej Kwatery Harcerzy;
 3. występowanie do Naczelnika Harcerzy z pisemnymi wnioskami o otwarcie, zamknięcie lub umorzenie prób oraz o przyznanie stopnia harcmistrza.
 1. Przewodniczący Komisji może upoważnić innego członka Komisji do prowadzenia posiedzenia Komisji i reprezentowania Komisji wobec Głównej Kwatery Harcerzy.
 2. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy:
 1. sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji, w tym także protokołów otwarć i zamknięć prób harcmistrzowskich;
 2. prowadzenie i udostępnianie archiwum prób, oraz prowadzenie i opieka nad pozostałą dokumentacją Komisji;
 3. przygotowywanie i przesyłanie do Przewodniczącego Komisji wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt c);
 4. przesyłanie komunikatów komisji oraz dokumentów, o których mowa w punkcie a) członkom Komisji za pomocą poczty elektronicznej lub innych uzgodnionych form komunikacji na odległość;
 5. prowadzenie na bieżąco strony internetowej Komisji;
 6. wykonywanie innych obowiązków określonych w niniejszych „Zasadach funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR” oraz poleceń Przewodniczącego Komisji.

 

Art. 3

 1. Przewodniczący Komisji może wnioskować do Naczelnika Harcerzy o wykluczenie ze składu Komisji każdego jej członka, który opuści bez usprawiedliwienia dwa kolejne posiedzenia Komisji.
 2. Komisja może wnioskować do Naczelnika Harcerzy o powołanie w jej skład wskazanego przez Komisję harcmistrza ZHR.

 

Rozdział II – Zadania i formy pracy Komisji

 

Art. 4

 1. Zadania Komisji Harcmistrzowskiej:
 1. Komisja otwiera, prowadzi i zamyka próby na stopień harcmistrza;
 2. Komisja weryfikuje stopień harcmistrza harcerzy, o których mowa w art. 11 ust. 1, podejmujących służbę w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub powracających do służby w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej;
 3. Komisja na polecenie Naczelnika Harcerzy rozwiązuje konflikty między instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach;
 4. Komisja pracuje w oparciu o ustalony przez Komisję program pracy, którego projekt opracowuje Przewodniczący Komisji;
 5. Komisja nadzoruje i wspomaga pracę Komisji Instruktorskich w chorągwiach;
 6. Komisja animuje działania mające na celu stałe podwyższanie kompetencji i poziomu formacji osobowej harcmistrzów i kandydatów do tego stopnia;
 7. Komisja realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika.

 

Art. 5

  1. Komisja realizuje swe zadania podczas posiedzeń Komisji oraz przez podejmowanie innych, wybranych przez Komisję form działania. W celu realizacji zadań Komisji, jej członkowie mogą zostać wyznaczeni do realizacji poszczególnych projektów.
  2. Komisja odbywa posiedzenia w składzie co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub wyznaczonego przez niego członka Komisji odpowiedzialnego za prowadzenie posiedzenia Komisji. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równowadze głosów, głosem przeważającym jest głos Przewodniczącego Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie z upoważnienia Przewodniczącego Komisji.
  3. Komisja odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. Komisja upowszechnia wiadomości o terminach i miejscowościach posiedzeń z półrocznym wyprzedzeniem, z tym zastrzeżeniem, że Komisja może zmienić wcześniej ustalone terminy i miejscowości posiedzeń, ogłaszając to z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Rozdział III – Zdobywanie stopnia harcmistrza oraz prowadzenie próby harcmistrzowskiej

 

Art. 6

 1. Zdobywanie stopnia harcmistrza oraz prowadzenie próby harcmistrzowskiej przez Komisję przebiega w następujących etapach:
 1. przygotowanie do otwarcia próby harcmistrzowskiej;
 2. otwarcie próby harcmistrzowskiej;
 3. realizacja próby harcmistrzowskiej;
 4. zamknięcie próby harcmistrzowskiej.
 1. Decyzje o: otwarciu lub zamknięciu próby harcmistrzowskiej lub zmianie programu próby harcmistrzowskiej lub zmianie opiekuna próby, podejmowane są przez Komisję podczas posiedzenia Komisji.

 

Art. 7

 1. Przygotowanie do otwarcia próby harcmistrzowskiej obejmuje poniższe, kolejno realizowane, czynności:
  1. kandydat do otwarcia próby harcmistrzowskiej, spełniający wszystkie warunki otwarcia próby, dokonuje wyboru opiekuna próby i wspólnie z nim ustala program próby;
  2. kandydat do otwarcia próby harcmistrzowskiej wysyła Sekretarzowi Komisji najpóźniej na dwa tygodnie przed wybranym przez siebie terminem posiedzenia Komisji sporządzone w formie elektronicznej i zatwierdzone przez opiekuna: wniosek o otwarcie próby harcmistrzowskiej przygotowany według wzoru określonego przez Komisję oraz planowany program próby;
  3. Sekretarz Komisji najpóźniej na dziesięć dni przed posiedzeniem Komisji rozsyła kopie wniosku i planowanego programu próby do wszystkich członków Komisji;
  4. Sekretarz Komisji powiadamia kandydata o terminie (dacie i godzinie) oraz miejscu posiedzenia Komisji, podczas którego Komisja spotka się z kandydatem i rozpozna jego wniosek o otwarcie próby harcmistrzowskiej i planowany jej program;

 

Art. 8

  1. Otwarcie próby harcmistrzowskiej przebiega w następującym trybie:
  1. kandydat oraz opiekun próby stawiają się na wskazanym przez Komisję posiedzeniu Komisji;
  2. kandydat prezentuje się Komisji oraz odpowiada na pytania Komisji, których celem jest poznanie osoby przyszłego harcmistrza;
  3. opiekun próby przedstawia swoją opinię o kandydacie oraz odpowiada na pytania Komisji;
  4. kandydat przedstawia planowany program próbę harcmistrzowskiej;
  5. Komisja rozmawia z kandydatem na temat próby;
  6. Komisja samodzielnie podejmuje decyzję o treści programu próby harcmistrzowskiej oraz terminach jej realizacji, w razie potrzeby zasięgając opinii kandydata lub opiekuna próby;
  7. Komisja informuje kandydata i opiekuna o ostatecznej treści programu próby harcmistrzowskiej oraz terminach jej realizacji;
  8. Po uzyskaniu zgody kandydata na przedstawiony przez Komisję program próby harcmistrzowskiej oraz terminy jej realizacji, Komisja otwiera próbę harcmistrzowską;
  9. Komisja wnioskuje do Naczelnika Harcerzy o otwarcie próby harcmistrzowskiej, wskazując instruktora zamierzającego ją zrealizować oraz opiekuna próby
  1. Opiekunem próby harcmistrzowskiej może być wyłącznie harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z przynajmniej rocznym stażem w tym stopniu.
  2. Komisja może odmówić otwarcia próby, akceptacji opiekuna lub terminu zakończenia próby, w przypadku:
  1. niespełnianiu przez kandydata warunków dopuszczenia do próby,
  2. braku zgody kandydata na przedstawiony przez Komisję program i terminarz próby harcmistrzowskiej,
  3. braku zgody opiekuna próby na przyjęcie przedstawionych przez Komisję wymagań i roli opiekuna jako Mistrza w stosunku do Ucznia,
  4. z innych powodów posiadających oparcie w Statucie ZHR, Regulaminie służby instruktorskiej ZHR, Regulaminie stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR lub innych przepisach wewnętrznych ZHR.

 

Art. 9

 1. Realizacja próby harcmistrzowskiej polega na wykonaniu zadań określonych w programie próby harcmistrzowskiej zatwierdzonym przez Komisję.
 2. W toku realizacji próby harcmistrzowskiej, w razie istotnej potrzeby możliwe jest zmodyfikowanie programu próby, terminu jej wykonania lub dokonanie zmiany opiekuna próby. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dokonywane są przez Komisję:
  1. na wniosek kandydata lub opiekuna próby, po uzyskaniu zgody Komisji, lub
  2. z inicjatywy Komisji lub Naczelnika Harcerzy ZHR.

 

Art. 10

 1. Zamknięcie próby harcmistrzowskiej następuje w ramach następującej procedury:
  1. kandydat do zamknięcia próby harcmistrzowskiej, co najmniej na dwa tygodnie przed wybranym przez siebie terminem posiedzenia Komisji, przesyła do Sekretarza Komisji sporządzone w formie elektronicznej: wniosek o zamknięcie próby harcmistrzowskiej, raport z przeprowadzonej próby wraz z opinią o nim od opiekuna próby i Naczelnika Harcerzy lub komendanta chorągwi;
  2. Sekretarz Komisji najpóźniej na dziesięć dni przed posiedzeniem Komisji rozsyła kopie dokumentów wymienionych w punkcie a) do wszystkich członków Komisji;
  3. Sekretarz Komisji powiadamia kandydata o terminie (dacie i godzinie) oraz miejscu posiedzenia Komisji, podczas którego Komisja spotka się z kandydatem i rozpozna jego wniosek o zamknięcie próby harcmistrzowskiej;
  4. kandydat oraz opiekun próby stawiają się na wyznaczonym przez Komisję posiedzeniu Komisji
  5. podczas posiedzenia Komisji kandydat składa Komisji sporządzone w formie pisemnej dokumenty wymienione w punkcie a) oraz przedstawia przebieg próby, a także rozmawia z Komisją na temat przebiegu próby;
  6. Komisja odbywa osobną rozmowę z opiekunem próby;
  7. na podstawie raportu, rozmów i opinii Komisja podejmuje decyzję w sprawie zamknięcia próby oraz tego, czy zamyka próbę z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym;
  8. w przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu próby, Komisja wnioskuje do Naczelnika Harcerzy o zamknięcie próby harcmistrzowskiej, wskazując z jakim wynikiem oraz wymieniając instruktora realizującego próbę i opiekuna próby.

 

Rozdział IV – Weryfikacja stopnia harcmistrza

 

Art. 11

 1. Prowadzona przez Komisję weryfikacja stopnia harcmistrza dotyczy harcerzy podejmujących służbę w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub powracających do służby w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy posiadali stopień harcmistrza podczas służby w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub w innej organizacji harcerskiej.
 2. Harcerz spełniający warunki określone w ustępie 1 przesyła Sekretarzowi Komisji na miesiąc przed terminem posiedzenia Komisji: wniosek o weryfikację przygotowany w formie elektronicznej według wzoru określonego przez Komisję, opinię komendanta chorągwi właściwego terytorialnie dla miejsca dotychczasowej służby harcerza podlegającego weryfikacji stopnia harcmistrza, opinię Naczelnika Harcerzy. Sekretarz Komisji rozsyła dokumenty wymienione w zdaniu poprzedzającym członkom Komisji oraz zawiadamia wnioskodawcę o miejscu i terminie (dacie i godzinie) posiedzenia Komisji, podczas którego Komisja rozpozna jego wniosek o weryfikację.
 3. Harcerz podlegający weryfikacji stopnia harcmistrza stawia się na umówionym posiedzeniu Komisji, podczas którego odbywa rozmowę z Komisją, dotyczącą formacji i kompetencji wychowawczej tego harcerza, a także spełniania kryteriów zawartych w Statucie ZHR, Regulaminie służby instruktorskiej ZHR i wymaganiach na stopień harcmistrza.
 4. Po zakończeniu rozmowy z harcerzem podlegającym weryfikacji stopnia harcmistrza Komisja odbywa naradę bez udziału tego harcerza. Po naradzie, w oparciu o opinie, o których mowa w ust. 2,  Komisja:
  1. weryfikuje stopień harcmistrza,
  2. odmawia weryfikacji stopnia harcmistrza,
  3. kieruje harcerza podlegającego weryfikacji stopnia harcmistrza na dokształcenie,
  4. zleca harcerzowi podlegającemu weryfikacji stopnia harcmistrza zadanie lub zadania wdrażające go w obecną działalność ZHR, po wykonaniu których, stwierdzonym przez Komisję na posiedzeniu z udziałem harcerza podlegającego weryfikacji stopnia harcmistrza, Komisja podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie weryfikacji lub odmowie weryfikacji stopnia harcmistrza.
 5. O podjętej decyzji Komisja zawiadamia niezwłocznie harcerza podlegającego weryfikacji stopnia harcmistrza.
 6. W przypadku zweryfikowania stopnia harcmistrza Komisja informuje o tym Naczelnika Harcerzy, wnioskując o wpisanie harcerza podlegającego weryfikacji na listę instruktorów ZHR w stopniu harcmistrza.

 

Rozdział V – Rozwiązywanie konfliktów między instruktorami ZHR

 

Art. 12

 1. Komisja rozwiązuje konflikty między instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach, działając na polecenie Naczelnika Harcerzy.
 2. Naczelnik Harcerzy przesyła Sekretarzowi Komisji w formie elektronicznej opis konfliktu i formułuje zakres działań Komisji. Sekretarz Komisji rozsyła do członków Komisji powyższe dokumenty otrzymane od Naczelnika Harcerzy.
 3. Podczas najbliższego posiedzenia Komisja określa sposób rozpoznania i rozwiązania konfliktu i przystępuje do działania. Członkowie Komisji wyznaczeni do rozwiązania konfliktu podejmują działania zmierzające do rozwiązania konfliktu, po wykonaniu których przygotowują raport, który po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Komisji trafia do Naczelnika i jest rozesłany do pozostałych członków Komisji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, skonfliktowani instruktorzy są zaproszeni na spotkanie Komisji w celu mediacji i rozwiązania konfliktu.

 

Rozdział VI – Przepisy końcowe

 

Art. 13

 1. Komisja składa sprawozdanie dołączane do sprawozdania Naczelnika na Zjazd ZHR.
 2. Naczelnik Harcerzy ma prawo do dokonywania wiążącej interpretacji niniejszych „Zasad funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR” oraz decyzji Komisji.
 3. W przypadkach nieuregulowanych w „Zasadach funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR” zastosowanie mają: Statut ZHR oraz odpowiednie regulaminy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W przypadku kolizji zapisów „Zasad funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR” ze Statutem ZHR lub regulaminami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zastosowanie mają: Statut ZHR oraz regulaminy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.